Byrådsarbejde / Spildevand i Faxe

Spildevand i Faxe


Generelt
 
Spildevand og håndtering heraf er ofte et emne der giver stof til eftertanke og debat, både politisk og blandt borgerne.

1)   Skal der ske kloakering af borgerne via Faxe Forsyning for alle?
2)   Skal der ske en forbedret spildevandsrensning fra de enkelte ejendomme, som ikke er kloakeret?
3)   Skal man blot lade de eksisterende løsninger med trikstanke fra 1970’erne fortsætte uændret?
4)   Hvad vejer højest: økonomien, vandmiljøet, eller de gældende love på området? 
5)   Borgernes oplevelser af forureningen?
6)   Samfundets krav og bestemmelser?
 
Der kan næppe opnås enighed om alle spørgsmålene, hverken i det politiske eller blandt borgerne, men dette er hvad der gør politik og debatter mulige og interessante.

Når jeg ser på de udfordringer vi allerede har løst sammen, og dem der vil komme, ikke bare i Faxe Kommune, men i hele landet, er jeg fortrøstningsfuld for samarbejdet i udvalget. 

Det er helt klart at vi som borgere skal beskytte vores miljø og natur. Det er som bekendt ikke tilladt at forurene, hverken for forsyningen, borgerne eller virksomhederne, MEN: der skal altid ske en vurdering af forholdet mellem indsats og resultat, specielt når det gælder vores borgere.

 1)    Skal de ejendomme der ikke har en væsentlig udledning af vand fra deres ejendom til vandmiljøet slippe?
  2)   Hvad med de ejendomme, hvor der er langt fra ejendommen til vandløbet der i sidste ende modtager vand, og hvor spildevandet ofte er nedsivet undervejs i drænledninger, moser mv?
 3)    Giver det en merværdi for miljøet, at påbyde en forbedret rensning af afledningen, specielt når man ser på udgiften til etablering af en ny bundfældningstank, (selvom mange trikstanke fra 1970érne nu er udtjente og nedslidte), et nedsivningsanlæg eller tilsvarende? 
 
NEJ, det mener jeg ikke det gør. Naturen vil selvfølgelig ikke få det bedre, men absolut heller ikke dårligere, hvis man undlader at kræve en forbedret spildevandsrensning af nogle af de enkeltliggende ejendomme. 

Jeg tror ikke man vil kunne måle og konstatere en forbedring af tilstanden i vandløbene, men reglerne og bestemmelserne på området giver desværre ikke ubegrænsede muligheder, selvom dette for en politiker kan give anledning til stor frustration. Frustrationerne burde rettelig stiles til folketinget og de statslige styrelser der har formuleret love og regler. På det lokale niveau kan vi ikke vi ændre lovgivningen og reglerne, men hvad vi til gengæld kan og skal gøre, er at gå helt til kanten i fortolkningen af reglerne, så ingen borgere pålægges unødige byrder.

Jeg er derfor glad for det samarbejde der er i Teknik & Miljø Udvalget i Faxe kommune, hvor vi trods uenigheder kan debattere og drøfte løsninger, med fokus på borgerne, lovgivningen og vandmiljøet. 

Der er vedtaget et fælles administrationsgrundlag, som hele udvalget står bag og understøtter i samarbejdet mellem kommunen og borgerne. Det stiller ikke blot krav og forventninger til kommunen/administrationen om dialog med borgerne, men stiller ligeledes krav og forventninger for den enkelte ejendom/borger om konstruktiv og åben dialog med kommunens ansatte. Der skal findes løsninger med respekt for hinandens roller, som myndighed og som borger.

Administrationsgrundlaget - samarbejde, udvalget og byrådet 

Det har allerede lydt, at administrationsgrundlaget ikke flytter på antallet af påbud der er givet, eller ændrer reglerne om hvorvidt der skal ske forbedret spildevandsrensning osv.

Det er ganske rigtigt at det ikke ændrer lovgivningen på området, for denne fastlægges i folketinget, men administrationsgrundlaget sætter fokus på løsninger og samarbejde mellem borgere og kommunen, og sikrer at borgerne kan få den konkrete, individuelle vurdering de er berettigede til.

Hvilken forskel gør administrationsgrundet på spildevandsområdet så?

For det første er det et fælles politisk afsæt for den fremtidige håndtering af spildevand i det åbne land, som alle i det politiske spektrum er enige om.

Det er afgørende, at vi ikke skaber usikkerhed om hvorledes borgerne stilles økonomisk. Det kræver enighed og kompromiser i det politiske landskab, og betyder således at man skal finde hinanden politisk, hvis der skal skabes et fælles afsæt og grundlag på området. Dette er lykkedes med administrationsgrundlaget, som alle kunne tilslutte sig.

Borgerne kan regne med at de beslutninger der tages politisk, også holder i de kommende byrådsperioder. 

 Der er allerede indgået et betydeligt antal henvendelser fra borgere/ejendomme der ønsker en direkte dialog og konkret vurdering af forholdene og mulighederne – dette må tilskrives det fælles administrationsgrundlag.

 Alle er enige om at det er afgørende for borgerne, at der ydes en god og konstruktiv dialog med kommunen i så vigtige sager som denne. Der skal afsættes den nødvendige tid og ressourcer til en direkte dialog hos borgeren. Borgeren skal gennem dialogen med kommunens medarbejdere få en konkret vurdering af netop deres ejendom, og de krav/betingelser der gælder for dem, herunder stedet hvor udledningen sker – der skal altså ske en konkret og individuel vurdering/behandling, hvilket der er enighed om.

Jeg havde naturligvis gerne set at vi blot kunne beslutte at tilbagekalde alle påbud om forbedret spildevandsrensning, men både aftalerne med flertallet og byrådet har fastlagt, at påbuddene ikke trækkes tilbage og den nugældende spildevandsplan fastholdes. Det er derfor nødvendigt for den enkelte borger/ejendom at anmode om dialog/konkret vurdering af forholdene, såfremt man ønsker det. 

Lovgivningen på området giver sammen med nogle afgørelser ligeledes nogle retningslinjer der naturligvis skal følges, også selvom man ikke nødvendigvis er enig i dem, hvilket jo er selve grundlaget i en retsstat og demokrati. 

Det store antal henvendelser om konkret vurdering af afløbsforhold giver naturligvis anledning til en vis forsinkelse i ekspeditionen af dem, men alle vil blive gennemgået. Det må forventes at størsteparten af påbuddene opretholdes, men også at en del ejendomme kan fritages, med henvisning til at der f.eks. ikke kan konstateres nogen registrerbar udledning til et målsat vandløb.

Jeg værdsætter samarbejdet og dialogen der har været i Teknik & Miljø Udvalget omkring administrationsgrundlaget. Det gode resultat er skabt gennem prisværdig åbenhed, tillid og vilje fra alle deltagende medlemmer i udvalget.

 Kloakering – Faxe Forsyning

Faxe Forsyning gennemfører traditionel kloakering af ejendomme via ledninger, der fører spildevandet til rensning på centrale anlæg i flere af vores byer. Borgerne og virksomhederne betaler dels for at blive tilsluttet forsyningens ledninger og dels en takst for hver m³ vand de bruger. Dette har været gældende, primært i byerne, igennem mange år og nye boligområder bliver håndteret på samme måde.

Man har i folketinget besluttet at man som borger i det åbne land i vid udstrækning skal kunne sidestilles med borgerne i byer når det gælder spildevand. Det indebærer bl.a. at man sammen med et påbud om spildevandsrensning også modtager er tilbud om kontraktslig medlemsskab af forsyningen. Ved dette betaler man et tilslutningsbeløb, og derefter en m³ takst for det vand man bruger. Det er derefter Faxe Forsyning der projekterer, udfører og sikrer, at det anlæg der laves overholder gældende regler. 

Der skal, som noget helt naturligt, være en rimelighed mellem de tiltag der gøres overfor borgerne, og hvad der kræves af vores forsyningsselskab (Faxe Forsyning), også når det gælder spildevand. Derfor er det afgørende, at Faxe Forsyning ikke udleder og påvirker vandmiljøet mere end hvis det var udledning fra almindelige boliger. Kravene og forventningerne til forsyningen er derfor, at de sikrer at der ikke sker udpumpning af spildevand direkte i havet, som det kom frem i sidste måned – det er uacceptabelt. Jeg forventer at byrådet, når det behandler sagen, deler min opfattelse af Faxe Forsynings væsentlige rolle, også i beskyttelse af vores natur og vandmiljø. Det er ikke tilfredsstillende, hverken som kommunalpolitiker, bestyrelsesmedlem eller borger, at opleve sådanne situationer fra Faxe Forsyning i fremtiden, hvilket jeg vil gøre mit til ikke gentager sig.

 Fremtiden og spildevand

Jeg ser lyst på fremtiden, også omkring spildevandsdrøftelserne med byrådets andre partier og medlemmer – idet jeg anerkender det samarbejde der har været omkring administrationsgrundlaget og spildevandsområdet generelt. Vi er absolut ikke enige om behovet og nødvendigheden, men det er positivt, og vidner om vilje til at finde løsninger, at vi i fællesskab har kunnet nå hinanden på et så vanskeligt område og med så mange holdninger, bestemmelser mv. - det skal der bygges videre på i fremtiden, til gavn for vores borgere, miljøet og kommunen – politik er det muliges kunst.

Eli Jacobi Nielsen

Formand, Teknik og Miljøudvalget